โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการปัญหาคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ขสมก.

ให้การขับเคลื่อนงานเพื่อลดปัญหาการคุกคามทางเพศให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง ยังเป็นงานที่มีความท้าทายค่อนข้างมาก ในการดำเนินโครงการระยะต่อไป ซึ่งมีระยะเวลาการทำงาน 18 เดือน (1 กันยายน 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2561) คณะกรรมการป้องปรามการคุกคามทางเพศฯ ขสมก. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานในภาพรวม คือ 1) ขยายกระบวนการสร้างความเข้าใจและความตระหนักต่อปัญหาการคุกคามทางเพศและแนวทางแก้ไขปัญหา ให้ครอบคลุมพื้นที่และจำนวนพนักงานเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดให้มีพื้นที่ที่จะทำงานเข้มข้นใน 4 เขตการเดินรถ (เขต 1, 2, 6 และ 8) 2) ทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานป้องปรามการคุกคามทางเพศของ ขสมก. โดยเฉพาะกลไกรับเรื่องร้องเรียน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3) ผลักดันให้ ขสมก. รับเอางานป้องปรามการคุกคามทางเพศเป็นพันธกิจขององค์กร และ 4) พัฒนาให้ ขสมก. เป็นองค์กรต้นแบบในเรื่องป้องปรามการคุกคามทางเพศในการทำงาน