แผนการทำงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มุ่งให้สังคมไทยมีความเป็นธรรมทางเพศเพิ่มมากขึ้น และผู้หญิงในสังคมไทยสามารถเข้าถึง “สุขภาวะได้มากขึ้น” ดำเนินงานภายใต้สมาคมเพศวิถีศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักสนับสนุนประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีจุดเน้นการทำงานคือ “ป้องกันและแก้ไขความรุนแรงบนฐานเพศ”
เครือข่ายรณรงค์เมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง เป็นส่วนหนึ่งของ Safe Cities for Women Campaign ทั่วโลก เน้นการทำงานในเมืองใหญ่ โดยเริ่มจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางเพศสูงที่สุดในประเทศไทย เครือข่ายฯ มองว่า เมืองเป็นที่อยู่ของทุก ๆ คน เราทุกคนมีสิทธิที่จะได้อยู่อาศัยในเมืองที่ปลอดภัย เดินทางและใช้ชีวิตโดยปราศจากความหวาดกลัว หรือความรุนแรงบนท้องถนน หรือขนส่งสาธารณะ และมีความสามารถในการออกแบบเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางสังคมเมืองให้ตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง
เพจเฟซบุ๊คที่จัดทำขึ้นเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนวิธีคิดและทัศนคติ ต่อประเด็นความรุนแรงบนฐานเพศ อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่สมาชิกในสังคม ไม่ว่าเพศใด ๆ มีความเข้มแข็งและเห็นคุณค่าในตัวเอง เคารพในความเท่าเทียม สิทธิและศักดิ์ศรีของกันและกัน และเป็นสังคมที่ปราศจากความรุนแรงบนฐานเพศ

ผลงานสื่อ

INFOGRAPHIC

2 ข้อควรปฏิบัติเลี่ยง COVID-19 ในพื้นที่ตลาดสด

9 เมษายน, 2020

ดาวน์โหลดไฟล์

วงล้อความรุนแรง

6 ตุลาคม, 2019

ดาวน์โหลดไฟล์

ภูเขาน้ำแข็ง

6 ตุลาคม, 2019

ดาวน์โหลดไฟล์

สถิติ ประเภทขนส่งสาธารณะที่พบเหตุคุกคามทางเพศ

6 ตุลาคม, 2019

ดาวน์โหลดไฟล์

สถิติ ลักษณะการคุกคามทางเพศ

6 ตุลาคม, 2019

ดาวน์โหลดไฟล์

วีดีโอ

ปัตตานี ลดความรุนแรงด้วยวิถีแห่งสันติ

7 ตุลาคม, 2019

เพื่อนร่วมทาง แผนงานฯ กับ 8 โครงการ

7 ตุลาคม, 2019

อำนาจเจริญ ท้องเมื่อพร้อม

7 ตุลาคม, 2019

สงขลา ท้องไม่พร้อม

7 ตุลาคม, 2019

หนังสือ

ก้าวข้ามความรุนแรง แนวทางการดำเนินงานของศูนย์พึ่งได้ (OSCC) โรงพยาบาลปทุมธานี

- 27 พฤศจิกายน, 2021

เปิดไฟล์ PDF ดาวน์โหลดไฟล์

เส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลง

- 29 ตุลาคม, 2019

เปิดไฟล์ PDF ดาวน์โหลดไฟล์

8 เรื่องเล่างานสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยผู้หญิง

กุลธิดา สามะพุทธิ - 7 ตุลาคม, 2019

เปิดไฟล์ PDF ดาวน์โหลดไฟล์

งานที่ผ่านมา