โครงการเสริมศักยภาพตำรวจหญิงเพื่อการคุ้มครองเด็กและสตรี

ชมรมพนักงานสอบสวนหญิงได้ร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม และแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ พัฒนา “โครงการด้านการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” เพื่อแสวงหาร่วมมือกันในการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนหญิงให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเอื้อให้สามารถคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ที่ประสบปัญหาการถูกใช้ความรุนแรง การทำร้ายทางเพศ และการล่วงละเมิดอื่น ๆ ได้อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ และมีมิติความเป็นธรรมทางเพศเป็นฐานในการทำงาน และได้จัดตั้ง “ชมรมพนักงานสอบสวนหญิง” ขึ้น

นอกจากนี้ยังได้ผลิตหนังสือ ”คู่มือการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์” และที่สำคัญได้ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการปรับโครงสร้างและระบบงานสอบสวนคดีเฉพาะด้านการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงที่ประจำอยู่ที่สถานีตำรวจ จะยังถูกมอบหมายให้ดูแลคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวเป็นหลัก ชมรมฯ จึงเดินหน้าทำงานสร้างเสริมศักยภาพและความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง ให้มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน โดยจะเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชายที่สนใจทำคดีเฉพาะด้านเหล่านี้เข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วย และดำเนินกิจกรรมในฐานะ ชมรมพนักงานสอบสวนหญิง อย่างต่อเนื่องตลอด18 เดือนข้างหน้านี้ (1 กันยายน 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ) เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ตำรวจหญิงที่ต้องปฏิบัติหน้าที่สอบสวนคดีเฉพาะด้านและคดีอื่น ๆ มีพื้นที่ในการรวมตัว สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนหนุนเสริมให้กำลังใจในการทำงานซึ่งกันและกัน และหาทางผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างงานสอบสวนคดีเฉพาะทางด้านเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อให้การคุ้มครองและอำนวยความยุติธรรมแก่ผู้ประสบปัญหาเหล่านี้ได้อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น