การอบรมสานพลังกลไกตำบลสร้างครอบครัวและชุมชนปลอดภัย จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ โดยการสนับสนุนของ #สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สานพลังกลไกตำบล สร้างครอบครัวและชุมชนปลอดภัย” ที่เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ในการอบรมครั้งที่ 2 เราได้ตัวแทนอาสาสมัครในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ตาคลี เข้าร่วมการอบรม โดยกิจกรรมการเรียนรู้คือ การทบทวนปัญหาความรุนแรงที่ได้เรียนรู้จากการอบรมครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา หลังจากนั้นจึงเรียนรู้เครื่องมือที่จะช่วยประเมินสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงของชุมชน ก่อนที่ตัวแทนชุมชนจะช่วยกันวาดแผนที่ชุมชน เพื่อดูสถานการณ์ความรุนแรงที่มีในแต่ละชุมน และทดลองทำแบบคัดกรองความรุนแรงในชุมชนเพื่อสำรวจว่าในแต่ละชุมชนมีพื้นที่เสี่ยงที่ทางเทศบาลเมืองตาคลีต้องเข้าไปช่วยเหลือ ดูแลจัดการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไป

การอบรมครั้งนี้ทางแผนงานฯ ต้องขอขอบคุณ เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ที่ช่วยประสานงานและจัดหาสถานที่ในการจัดการอบรม และขอขอบคุณตัวแทนของแต่ละชุมชนที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ และนี่คือภาพบางส่วนของกิจกรรมครั้งนี้