การปรึกษาในภาวะวิกฤตสำหรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

การให้คำปรึกษากับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรึกษาในภาวะวิกฤตสำหรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว” ขึ้นเมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ที่ไทยเอเชีย โกลเด้นซี รีสอร์ท อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี ดร. แคธรีน นอร์สเวอร์ธี จากโรลลินส์ คอลเลจ สหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นทีมคณะทำงานสหวิชาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงจาก 3 จังหวัด คือ นครสวรรค์ ตาก และอุดรธานี เข้าร่วมการฝึกอบรม การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้แนวทางและทักษะการให้การปรึกษาในภาวะวิกฤตสำหรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอย่างครบวงจร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง นอกจากนี้การอบรมยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่ายของแผนงานฯ ด้วย