การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแนวปฏิบัติการประสานงานสหวิชาชีพ จังหวัดนครสวรรค์

 

โครงการพัฒนางานสหวิชาชีพแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยการสนับสนุนของ แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

   

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวปฏิบัติการประสานงานสหวิชาชีพแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จังหวัดนครสวรรค์” เมื่อวันที่่ 21 – 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม Forum Grand Ballroom 2 โรงแรมพาราดิโซ อ. เมือง จ. นครสวรรค์

กิจกรรมในครั้งนี้มีตัวแทนจากคณะทำงานสหวิชาชีพนครสวรรค์ จากกลุ่มสาธารณสุข ยุติธรรม สวัสดิการสังคม ท้องถิ่น การศึกษา และประชาสัมพันธ์จังหวัด เข้าร่วมงาน เพื่อช่วยกันระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะปรับปรุงร่างแนวปฏิบัติแนวทางการนำร่องแนวปฏิบัติการประสานงานสหวิชาชีพจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำไปทดลองใช้ในการประสานส่งต่อระหว่างหน่วยงานสหวิชาชีพเพื่อให้การบริการแก่ผู้ประสบปัญหาอย่างรอบด้านไปจนสิ้นสุดกระบวนการ