2 ข้อควรปฏิบัติเลี่ยง COVID-19 ในพื้นที่ตลาดสด

2 ข้อควรปฏิบัติเลี่ยง COVID-19 ในพื้นที่ตลาดสด