โครงการเสริมศักยภาพผู้หญิงและกลไกชุมชน สรุปบทเรียนการทำงานปลายโครงการ

เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการเสริมศักยภาพผู้หญิงและกลไกชุมชน เพื่อการแก้ปัญหาสุขภาวะผู้หญิงบนฐานความเป็นธรรมทางเพศ (โฮมฮัก) ได้ร่วมกับ แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมสรุปบทเรียนปลายโครงการขึ้นที่ห้องประชุมโรงแรมพีรดา ริเวอร์วิว อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปบทเรียนของการทำงานของโครงการที่ผ่านมา ตามเป้าประสงค์ที่ต้องการให้ แกนนำเยาวชน แกนนำพ่อแม่ผู้ปกครองและแกนนำครู มีศักยาพในการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมในชุมชน/โรงเรียน หลังการถอดบทเรียนที่ทำให้เห็นถึงแนวทางการทำงานที่ผ่านมา สามารถสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ 2 ข้อ ดังนี้

ผลลัพธ์ที่ 1 แกนนำเยาวชน แกนนำพ่อแม่/ผู้ปกครอง และแกนนำครู มีศักยภาพในการขับเคลื่อนงานฯ โดยกลุ่มแกนนำครูและแกนนำเยาวชนมีศักยภาพในการขับเคลื่อนงานที่ค่อนข้างชัดเจนผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น วงโสเหล่ในชุมชนและโรงเรียน การปรับใช้ในการเรียนการสอน การตั้งเป็นชมรมและให้บทบาทแกนนำเยาวชนได้ขับเคลื่อนงานในโรงเรียน การสื่อสารผ่านวิทยุชุมชน การรณรงค์ในโรงเรียน เป็นต้น

ผลลัพธ์ที่ 2 เกิดกลไกขับเคลื่อนงาน กำกับและติดตามงานป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมในชุมชนและโรงเรียน โดยโครงสร้างการทำงานทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล มีโครงสร้างคณะกรรมการตั้งครรภ์ไม่พร้อมอยู่แล้ว แต่ในแง่ของการขับเคลื่อนและสนับสนุนการทำงาน ยังไม่ค่อยไม่ความชัดเจนและต่อเนื่องมากนัก ส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงการประชุมตามวาระ แต่กลไกที่มีการขับเคลื่อนงานเชิงปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่ไปได้ดีคือ กลไกโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน
ซึ่งทางโครงการจะนำผลสะท้อนที่เกิดขึ้นจากการสรุปบทเรียนไปปรับการทำงานที่จะดำเนินการในระยะต่อไป