โครงการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวชุมชนมุสลิม จ.ปัตตานี จัดเวทีสรุปบทเรียนการทำงาน

เมื่อวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวชุมชนมุสลิม จังหวัดปัตตานี ได้จัดเวทีสรุปบทเรียนการทำงานกับคณะขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อร่วมกันสะท้อนผลลัพธ์การดำเนินงานของโครงการฯ โดยมีแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ และทีมประเมินผลโครงการ เป็นผู้ช่วยในการสะท้อนผลที่เกิดกับโครงการตลอดทั้งปีที่ผ่านมา
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.ปัตตานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตลอดการทำงานของโครงการ มีผลลัพธ์ที่ประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง คือ

1.ทีมขับเคลื่อนงานของโครงการมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหญิง-ชายตามหลักศาสานา สามารถวางแผนปฏิบัติการและขับเคลื่อนงานตามแผนได้อย่างต่อเนื่อง

2.เกิดกลไกการทำงานเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ชุมชนมุสลิมแล้ว คือ คณะกรรมการศูนย์ครอบครัวสุขสันต์ในตำบลราตาปันยังและตำบลมะนังยง

3.สมาชิกในครอบครัว(พ่อบ้าน แม่บ้าน เยาวชนหญิง-ชาย)ที่ประสบปัญหา 80 ครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่หญิง ชาย และทำบทบาทหน้าที่ของตนเองตามหลักศาสนา

4.สมาชิกครอบครัวที่มีปัญหา(พ่อบ้าน แม่บ้าน เยาวชนหญิง-ชาย)สามารถจัดการความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ สำเร็จ 66 ครอบครัวจาก 80 ครอบครัว ไม่สำเร็จ 14 ครอบครัว

5.ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของพื้นที่เป้าหมายลดลงจากเดิมที่สถิติการหย่าร้างในชุมชนเป้าหมาย 8 หมู่บ้านในปี พ.ศ 2556 มีจำนวน 17 ครอบครัว และในปี 2560 มีสถิติการหย่าร้างเกิดขึ้นจำนวน 7 ครอบครัว

เวทีการถอดบทเรียนในช่วงปิดโครงการนี้ ทำให้เห็นการทำงานเป็นทีมของกลุ่มแกนนำในชุมชนทั้ง 2 ตำบล คือ กลุ่มตำบลราตาปันยัง กลุ่มตำบลมะนังยง ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการทำงานลดความรุนแรงในครอบครัวและทีมงานชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น แต่ยังจำเป็นต้องสนับสนุนให้กลไกชุมชนโดยเฉพาะคณะกรรมการศูนย์ครอบครัวได้เข้าถึงงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในตำบล และในจังหวัดปัตตานี เพื่อให้กลไกชุมชนสามารถทำงานต่อเนื่องได้ต่อไป