โครงการพัฒนาสุขภาวะความปลอดภัยและอาชีวอนามัยผู้หญิงทอผ้า สรุปบทเรียนปลายโครงการ

เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาสุขภาวะความปลอดภัยและอาชีวอนามัยผู้หญิงทอผ้า และ แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดเวทีถอดบทเรียนปลายโครงการ ของกลุ่มโครงการพัฒนาสุขภาวะความปลอดภัยและอาชีวอนามัยผู้หญิงทอผ้า เพื่อสรุปบทเรียนและสะท้อนผลลัพธ์การทำงานที่ผ่านมาของโครงการ โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่โรงแรมเพลาเพลิน อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วมเป็นแกนนำคนทอผ้าจากพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลจารพัต และตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งทีมแผนผู้หญิงและทีมคณะประเมินจาก สสส.

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ ผลลัพธ์1 แกนนำคนทอผ้ามีศักยภาพในการขับเคลื่อนงาน สามารถถ่ายทอดความรู้ลงสู่ชุมชน และทำเป็นแบบอย่างได้ ผลลัพธ์2 คนทอผ้าในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องอาชีวอนามัยในการทำงานทอผ้า และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทอผ้า การสรุปบทเรียนในปลายโครงการแสดงให้เห็นว่า

แกนนำคนทอผ้ามีการเปลี่ยนแปลงในหลายระดับ ทั้งระดับบุคคล และระดับการขยายผลไปสู่คนทอผ้าอื่นๆในชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักในการป้องกันอันตรายเรื่องสารเคมี การดูแลสุขภาพคนทอผ้า ตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ หากประเมินตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ จะเห็นได้ว่า โครงการทำงานหลายด้านที่ส่งผลให้บรรลุทุกตัวชี้วัดตั้งไว้ เช่น แกนนำคนทอผ้ามีศักยภาพในการขับเคลื่อนงานสู่ชุมชน สามารถถ่ายทอดและทำเป็นตัวอย่างได้ การเกิดการรวมกลุ่มของคนทอผ้าในกระบวนการผลิตและขายใน 2 ตำบลที่เป็นไปโดยธรรมชาติและตามบริบทวิถีของพื้นที่ การเกิดแหล่งเรียนรู้เรื่องสีเคมีและสีธรรมชาติที่ตำบลจารพัตและตำบลนารุ่ง จำนวน 3 แหล่งเรียนรู้ และจากการที่แกนนำลงไปรณรงค์ในแต่ละหมู่บ้าน สร้างการรับรู้กับคนทอผ้าอื่นๆเกิดความสนใจ มีความตระหนักในการป้องกันอันตรายจากสารเคมีย้อมผ้า และหลายคนเปลี่ยนวิถีการผลิตไปเป็นย้อมสีธรรมชาติแทน นอกจากนี้กลุ่มทอผ้ายังมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด เช่น มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถขายได้ในตลาดบน ได้ราคาที่เป็นธรรม ขายโดยตัวแทนของกลุ่ม ไม่ต้องผ่านมือพ่อค้าคนกลาง และบางคนขายด้วยตัวเองผ่านตลาดออนไลน์ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดระยะเวลาการทำงานน้อยลง มีเวลาในการดูแลสุขภาพ และความเครียดลดน้อยลงด้วย