เวทีสรุปบทเรียนการทำงานระยะปิดโครงการ กลุ่มโครงการด้านสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ จัดเวทีสรุปบทเรียนการทำงานระยะปิดโครงการ กลุ่มโครงการด้านสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ. สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 43 คน ประกอบด้วยภาคีโครงการย่อยด้านสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. จำนวน 33 คน จาก 8 โครงการ เจ้าหน้าที่แผนงานฯ 4 คน ทีมประเมินผลภายใน 3 คน และผู้รับผิดชอบงานจัดการความรู้และถอดประสบการณ์โครงการย่อย 3 คน

เวทีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการย่อยในช่วงสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินโครงการ และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของกันและกันในระหว่างภาคีโครงการย่อย และระหว่างภาคีโครงการย่อยกับแผนงานฯ และทีมติดตามประเมินผล นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสให้ภาคีโครงการย่อยได้สานสัมพันธ์ และเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนงานด้านความเป็นธรรมทางเพศจากพื้นที่ต่าง ๆ

เนื้อหาของเวทีประกอบด้วยการนำเสนอผลสำเร็จและข้อเรียนรู้จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละโครงการ การให้ข้อมูลวงจรการดำเนินโครงการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การประเมินพัฒนาการของแต่ละโครงการเทียบกับวงจรการดำเนินโครงการ การประเมินต้นทุนการทำงานที่แต่ละโครงการมีอยู่ในปัจจุบัน และการทดลองวางแผนการดำเนินงานระยะต่อไป