เวทีถอดบทเรียนระบบบริการสุขภาพผู้หญิงที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติเพศภาวะ

เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมบนฐานความเป็นธรรมทางเพศ จัดกิจกรรมสรุปบทเรียนปลายโครงการ ที่โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ โฮเทล จังหวัดสงขลา โดยมีทีมแกนนำชุมชนและผู้ปฏิบัติงานจาก 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่อำเภอรัตภูมิ อำเภอสทิงพระ และอำเภอนาทวี โดยมีทีมงานของแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ และทีมประเมินผลโครงการ เป็นผู้ช่วยสะท้อนผลลัพธ์ของการทำงานของโครงการตลอดทั้งปีที่ผ่านมา โดยเวทีถอดบทเรียนในครั้งนี้ จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา มีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นผู้สนับสนุน

เนื้อหากิจกรรมประกอบด้วยการทบทวนกิจกรรมและผลลัพธ์ของโครงการในแต่ละพื้นที่ การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกิจกรรมและผลลัพธ์ และตัวอย่างเรื่องเล่าการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากการดำเนินโครงการ การระดมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่นำมาสู่ผลสำเร็จของโครงการ และระดมความคิดต่อทิศทางการดำเนินงานในอนาคต

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ 1.เกิดเครือข่ายการทำงานพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานการบริการที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติเพศภาวะสำหรับผู้หญิงตั้งครรภไม่พร้อมทุกช่วงวัย ผลลัพธ์ที่ 2.เกิดคู่มือการปฏิบัติงานการบริการที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติเพศภาวะสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมทุกช่วงวัย ผลลัพธ์ที่ 3.มีพื้นที่นำร่องทดลองใช้คู่มือฯเพื่อพัฒนาระบบบริการที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติเพศภาวะสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมทุกช่วงวัย