เครือข่ายผู้หญิงม้ง สรุปบทเรียนการทำงาน โครงการฟื้นฟูกฎจารีตและแก้ไขปัญหาความรุนแรงฯ

เมื่อวันที่ 2-4 มีนาคม ที่ผ่านมา โครงการฟื้นฟูกฎจารีตและแก้ไขปัญหาความรุนแรงเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้หญิงและเด็กชาวม้ง ได้ร่วมกับ แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ จัดกิจกรรมสรุปบทเรียนปลายโครงการขึ้นที่ห้องประชุมปราชญ์ ราชพฤกษ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีแกนนำผู้หญิงม้ง กลุ่มผู้นำตระกูลแซ่ กลุ่มผู้นำพิธีกรรม ทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมงานแผนงานสุขภาวะผู้หญิง และทีมประเมินภายในจาก สสส. เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 39 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เนื้อหากิจกรรมประกอบด้วยการทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา (เดือนสิงหาคม 2559 – เดือนกุมภาพันธ์ 2561) นำมาสู่การสรุปผลลัพธ์ของความสำเร็จ ดังนีั้

1.แกนนำผู้หญิงม้งรุ่นใหม่และทีมแกนนำเดิมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมตลอดหลักสูตร ไปออกแบบการจัดกระบวนการอบรมให้สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มผู้หญิงม้งได้
2.เกิดเวทีลงนามประกาศพิธีกรรมผู่ ที่จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ที่ผลักดันให้ผู้นำตระกูลแซ่ยอมรับการนำพิธีกรรมผู่ไปใช้กับคนในตระกูลแซ่ของตนเอง
3.มีผู้หญิงและเด็กชาวม้งที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จำนวนกว่าร้อยคน เข้าถึงระบบบริการช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ซึ่งทั้งหมดได้สะท้อนให้เห็นจุดแข็งของการทำงานที่เป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งกลุ่มผู้นำพิธีกรรม ผู้นำตระกูลแซ่ ผู้นำชุมชน และแกนนำผู้หญิง ที่มีความเข้มแข็งและทำงานกันเป็นทีมมาอย่างต่อเนื่อง และยังมีความต้องการโอกาสในการทำงานต่อเนื่องกับกลุ่มผู้หญิง กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มผู้นำในชุมชนของตนเองต่อไป