สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สู่สังคมสุขภาวะ

เมื่อวันที่ 21 และ 22 ธันวาคม 2560 ทีมแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมงาน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ที่ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มาภายใต้ประเด็น “๑๐ ปี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ สู่สังคมสุขภาวะ” ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม พร้อมเชื่อมประสานให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ และพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้มีความรู้ ประสบการณ์การทำงานแบบมีส่วนร่วม

ในการจัดงานครั้งนี้ มีภาคีเครือข่ายของแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ เข้าร่วมงานกิจกรรมทั้ง 2 วันด้วย โดยในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี จ.ขอนแก่น ขึ้นเวที เสียงจากภาคี เพื่อนำเสนอประเด็น “รวมพลังขุมชน สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์” โดยมีคุณทิพย์วัลย์ โมกภา เป็นตัวแทนนำเสนอ

และในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 มีการเสวนาในประเด็น “ทุกข์เศร้าใต้เงาเพศภาวะ: รากเหง้าของภาวะซึมเศร้าในผู้หญิง และการบำบัดที่ยั่งยืน” มี รศ.ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ จากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพศภาวะและสุขภาพสตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมคนทำงานทั้ังนักวิชาชีพ นักวิชาการ รวมถึงผู้หญิงที่เคยมีภาวะซึมเศร้า มาบอกเล่าเรื่องราว แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และฝากข้อเสนอแนะถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้สนใจในประเด็นนี้มาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อหวังจะให้สังคมเปลี่ยนวิธีคิด ปรับทัศนคติที่มีต่อผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า นำไปสู่การรักษาที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีชีวิตที่ชื่นบานสดใสไม่ต่างจากผู้ที่มาแบ่งปันประสบการณ์บนเวที