กิจกรรมสรุปบทเรียนโครงการสร้างเสริมสุขภาวะผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี จ.ขอนแก่น 26-27 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2561 ทีมแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ พร้อมด้วยทีมประเมินผลภายใน ได้เดินทางลงพื้นที่ จ. ขอนแก่น เพื่อร่วมกิจกรรมสรุปบทเรียนปลายโครงการ ของโครงการสร้างเสริมสุขภาวะผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี จ.ขอนแก่น หรือเอดส์เน็ท ภาคีเครือข่ายของเรา กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่หเองประชุมโรงแรมเดอะเลค อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 29 คน เป็นทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงอ.น้ำพอง จำนวน 10 คน ทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงอ.หนองเรือ 6 คน จนท.เอดส์เน็ท จำนวน 4 คน ทีมแผนผู้หญิง จำนวน 4 คน และทีมประเมินผลภายใน จำนวน 5 คน

ตลอดระยะเวลา 2 วันของการจัดกิจกรรม เกิดสิ่งที่ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหลายอย่าง โดยกิจกรรมในวันที่ 26 ม.ค. โครงการเอดส์เน็ทเล่าถึงจุดเริ่มต้นในการทำงานของโครงการมาจนถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน สิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการทำงาน โดยกิจกรรมนี้ทีมประเมินผลภายใน ได้ชวนผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงของตนเอง ตั้งแต่เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ บทบาทหน้าที่ของตนเอง ศักยภาพที่ได้รับการพัฒนาตั้งแต่เข้ามาทำงานในโครงการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดจนการนำไปปรับใช้กับตนเอง กับครอบครัว และการทำงาน

วันที่ 27 ม.ค. เป็นการทบทวนกระบวนการขับเคลื่อนงานในโครงการที่ทำให้บรรลุผลลัพธ์ โดยการเช็คตั้งแต่ต้นทางของการทำงาน ก่อนจะช่วยกันแลกเปลี่ยนทิศทางในการทำงาน โดยมีประเด็นหลักๆคือ ทำงานเชิงลึกกับคนในชุมชนและผู้นำชุมชน เพื่อที่จะสร้างทีมเพิ่มและเพิ่มทักษะให้ทีมเดิมมีความชำนาญและต่อเนื่องในการทำงาน โดยการทำงานที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนจริงๆ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการทำงานในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะเห็นผล

และหลังจากนี้คณะทำงานได้เตรียมกิจกรรมที่จะเคลื่อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต่อไป
กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)