กิจกรรมรณรงค์ “เคลื่อน เพื่อ หยุด ความรุนแรงต่อผู้หญิง (MOVE TO STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN)”

เมื่อวันที่ เสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 แผนงนสุขภาวะผู้หญิงฯ และองค์กรผู้หญิง ร่วมกันจัด กิจกรรมรณรงค์ “เคลื่อน เพื่อ หยุด ความรุนแรงต่อผู้หญิง (MOVE to STOP violence against women)” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เวลา 15.00 น.-17.00น. มีผู้เข้าร่วม 539 คน จากองค์ภาครัฐ องค์กรภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันสตรีสากล และสร้างจิตสำนึกการไม่ยอมรับความรุนแรงต่อผู้หญิงในสังคมไทย และเป็นการเปิดแผนการรณรงค์ต่อเนื่องในช่วงเวลาระหว่างวันสตรีสากล 8 มีนาคม ไปถึงวันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง 25 พฤศจิกายน 2558 ภายใต้แนวคิดเรื่องการ “เคลื่อน เพื่อหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. และดร. ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน

กิจกรรมภานในงานประกอบด้วย การแสดงดนตรีและละครโดยกลุ่มนักกิจกรรมสังคม การอ่านคำประกาศเจตนารมณ์ โดยเครือข่ายรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง การเปิดตัวแผนการรณรงค์ “เคลื่อน เพื่อหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง” และการเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานร่วมกันเต้นรณรงค์เพลง Break the Chain เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง และภายในบริเวณงานยังมีการออกบูธขององค์กรภาคีเครือข่ายด้วย

งานดังกล่าวมีสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมรายงานข่าวกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีสื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 58 คน จาก 38 หน่วยงาน และมีการรายงานข่ายกิจกรรมดังกล่าวในสื่อต่าง ๆ เท่าที่มีการรวบรวมได้ คือ หนังสือพิมพ์ 5 ฉบับ เว็บไซต์ 23 เว็บ และสถานีโทรทัศน์ 12 สถานี