กิจกรรมการอบรม “การปรึกษาเพื่อเยียวยาเด็กที่ถูกใช้ความรุนแรง”

เมื่อวันที่ 14-18 มิถุนายน ที่ผ่านมา แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา ร่วมกับ Graduate Studies in Psychology, Rollins College. USA จัดกิจกรรมการอบรม “การปรึกษาเพื่อเยียวยาเด็กที่ถูกใช้ความรุนแรง” ขึ้นที่บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จ.สมุทรสงคราม

โดยวิทยากร ดร.แคธรีน นอร์ธเวอร์ธี่ อาจารย์และนักจิตวิทยาการศึกษา จาก Rollins College ใช้กระบวนการอบรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นศูนย์กลาง จัดขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ทั้งนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พยาบาล และพนักงานสอบสวน เป็นต้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและมีประสบการณ์ทางด้านการทำงานช่วยเหลือ คุ้มครอง และเยียวยาเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง และเป็นผู้ที่เคยผ่านการอบรม “การปรึกษาแนวสตรีนิยมเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ” ที่จัดโดยแผนงานผู้หญิงมาแล้ว

ซึ่งการเยียวยาเด็กที่ถูกใช้ความรุนแรง การสื่อสารกับเด็กที่เผชิญปัญหามีแนวโน้มจะได้ผลดีขึ้น หากผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการเด็ก สามารถพาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกของเด็ก เพื่อประเมินศักยภาพและความต้องการของเด็กได้อย่างแท้จริง และมีวิธีการที่หลากหลายในการสื่อสารกับเด็ก นอกเหนือจากการพูดคุยด้วยวาจา
กิจกรรมครั้งนี้ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)