การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพสำหรับแกนนำชุมชน

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ และศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ สำหรับแกนนำชุมชน ระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2560 ที่พนาศรมรีสอร์ท อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี นำการอบรมโดย อวยพร เขื่อนแก้ว วราภรณ์ แช่มสนิท และ นัยนา ประไพวงศ์

มีแกนนำชุมชนเข้าร่วมการอบรมกว่า 20 คน จาก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โครงการสร้างเสริมสุขภาวะผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเอชไอวีฯ โครงการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวชุมชนมุสลิม โครงการเสริมศักยภาพผู้หญิงและกลไกชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะผู้หญิงฯ โครงการฟื้นฟูกฎจารีตและแก้ไขปัญหาความรุนแรงฯ โครงการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมฯ

การอบรมเน้นที่การปฏิบัติงานด้านการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประสบปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องเพศ เพื่อฝึกทักษะในการให้การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพของผู้มารับบริการ สนับสนุนให้ผู้มารับบริการสามารถจัดการกับความเครียดที่เกิดจากการทำงาน และเรียนรู้ที่จะดูแลสุขภาพกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของตนเอง เพื่อให้มีความสุขและความพึงพอใจในการทำงาน

กระบวนการอบรม เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้ร่วมการอบรม และการทำกิจกรรมผ่านประสบการณ์ บนฐานความไว้วางใจและฐานการเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านวิธีคิด ทัศนคติ และวิธีการทำงาน รวมทั้งมีการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของกระบวนกรที่มีประสบการณ์ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาความมั่นคงทางจิตวิญญาณสำหรับผู้ให้การปรึกษา

สนับสนุนโดย สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth