การอบรมหลักสูตร “การให้คำปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ ” รุ่นที่ 3/2557

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ ร่วมกับศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร “การให้คำปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ ” รุ่นที่ 3/2557 มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 21 คน ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการดูแลเยียวยาผู้ประสบปัญหาความรุนแรง ทั้งพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา เป็นต้น

การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นสาเหตุของความไม่เป็นธรรมทางเพศ และส่งผลต่อชีวิตของผู้หญิงที่ประสบปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรง พัฒนาการของจิตวิทยาการปรึกษาแนวต่าง ๆ อาการและแนวทางการเยียวยาผู้ที่มีอาการ Trauma จากความรุนแรง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมยังได้เรียนรู้ขั้นตอน วิธีการ และได้ฝึกทักษะให้การปรึกษาแนวฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ และเรียนรู้และฝึกฝนเรื่องการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ และการจัดการความเครียดสำหรับผู้ทำหน้าที่ให้การปรึกษา และการอบรมครั้งนี้ยังเอื้อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการปรึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อการประสานงานกันในอนาคต