การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขียนบทความวิชาการในมิติเพศภาวะและความเป็นธรรมทางสังคม

เมื่อวันที่ 19-24 มิถุนายน 2561 แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ภายใต้สมาคมเพศวิถีศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขียนบทความวิชาการในประเด็น การบูรณาการมิติเพศภาวะและความเป็นธรรมทางสังคม ในงานการปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาวิเคราะห์ ที่ประสานสุขรีสอร์ท อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

การจัดการประชุมในครั้งนี้มีอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาวิเคราะห์ จำนวน 9 คน เข้าร่วมกระบวนการ ตลอดการจัดกิจกรรมทางแผนงานฯและอาจารย์จะช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยให้อาจารย์นำเสนอหัวข้อ เค้าโครง และแผนการเขียนบทความ รวมทั้งมีการสรุปความก้าวหน้าการเขียนประจำวัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา ก่อนที่ในวันสุดท้ายจะสรุปผลการเขียนบทความ และช่วยกันวางแผนการดำเนินการขั้นต่อไป (กำหนดส่งบทความและการเผยแพร่บทความ)

และนี่คือภาพจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาการจัดการประชุม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)